Esteu aquí

Ressenyes

  • Reinald Besalú
juliol 2015
  • Reinald Besalú
maig 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2014
  • REINALD BESALÚ
desembre 2013
  • REINALD BESALÚ
setembre 2011
El CAC publica l’Informe de l’audiovisual 2012-13

Versió per imprimir

Versió PDF

REINALD BESALÚ
novembre 2014

El CAC publica l’Informe de l’audiovisual 2012-13

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha fet públic recentment l’Informe de l’Audiovisual corresponent als anys 2012 i 2013, en el qual es fa referència als canvis normatius que s’han produït en aquest període, a l’estructura economicoempresarial del sector, a l’oferta de continguts i també al consum. Nosaltres en destacarem tres apartats que tenen una relació directa amb les qüestions que són d’interès de l’OPA: el finançament de l’audiovisual, la presència de producció catalana a les graelles de televisió i l’audiència de televisió.

Ajuts públics a l’audiovisual a Catalunya els anys 2012 i 2013

Segons l’infome del CAC, els anys 2012 i 2013 l’audiovisual català va rebre suport econòmic i financer públic a través sis grans vies. En ordre de volum econòmic, són les següents: l’Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), amb 45 milions d’euros el 2012 i 34 el 2013; Televisió de Catalunya, amb 10 milions d’euros el 2012; l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb 7 milions d’euros el 2012 i 8 el 2013; el Programa Media de la Comissió Europea, amb 2,5 milions d’euros el 2012 i 2,2 milions el 2013; l’Institut Català de Finances (ICF), amb 2,2 milions d’euros el 2012; i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, que atorga subvencions estructurals als operadors televisius que emeten en català o aranès (400.000 euros el 2012 i 600.000 el 2013). Per a l’any 2013, no es disposa encara de dades relatives a TVC i l’ICF. L’Informe no inclou en aquest punt l’aportació de la Generalitat i altres administracions públiques als mitjans públics audiovisuals.

D’altra banda, destaquen les fortes caigudes anuals en les partides destinades a finançar l’audiovisual català provinents de TVC (-35,5%), l’ICF (-70,6%) i l’ICAA (-50% el 2012 i -24% el 2013). Al seu torn, l’ICEC va compensar parcialment la rebaixa del 2012 (-47,9%) amb un augment del 14,6% l’any 2013, mentre que el Departament de Presidència és l’únic organisme que va augmentar la seva aportació tant el 2012 (+36,9%) com el 2013 (+58,1%).

Les ajudes de l’ICAA van anar destinades sobretot a l’amortització de llargmetratges, mentre que les ajudes a la producció de cinema per part d’aquest organisme van suposar tan sols el 12% del total el 2012 i el 15% el 2013. La partida de TVC es va repartir entre obres cinematogràfiques (44,6%), pel·lícules per a televisió (37,8%) i pel·lícules i sèries d’animació (17,6%). Pel que fa a l’ICEC, es detecta una reducció important del nombre de projectes finançats (de 239 el 2011 a 117 el 2013), mentre que l’augment de finançament del 2013 es va deure exclusivament a la partida de suport a la producció i a l’explotació de pel·lícules. Al seu torn, l’ICF va destinar el 52% del crèdit concedit a la producció audiovisual l’any 2012 a la producció de llarmetratges, el 27% a telefilms, el 13% a animació i el 8% a sèries.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Informe de l’Audiovisual a Catalunya 2012-13 (CAC)
Nota: No s’inclou l’aportació de les administracions públiques als mitjans audiovisuals públics

Origen de les produccions televisives emeses a TV3 i 8TV

Segons les dades del CAC, la major part dels programes emesos a TV3 van ser de producció catalana, ja que aquestes produccions van ocupar un 74% del temps d’emissió l’any 2012 i un 77% l’any 2013. A més, la pràctica totalitat van ser produïts internament per TVC o bé en col·laboració amb productores externes. Al seu torn, les produccions no catalanes emeses van provenir, majoritàriament, dels Estats Units (produccions que van suposar el 10% del temps d’emissió el 2012 i el 8% el 2013), i van correspondre sobretot a programes de ficció i a gèneres formatius i documentals.

Pel que fa a 8TV, les produccions catalanes van ocupar el 45% del temps d’emissió tant el 2012 com el 2013, mentre que les produccions originàries dels Estats Units (que corresponen sobretot a programes de ficció) van ocupar-ne poc més del 30%. També es detecta un augment notable de la presència de producció catalana pròpia a la seva graella (ja sigui en règim de col·laboració amb productores externes o bé producció estrictament interna), que va passar de suposar el 77% del conjunt de la producció catalana emesa l’any 2012 a 8TV a ser el 95% l’any 2013.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Informe de l’Audiovisual a Catalunya 2012-13 (CAC)

L’audiència de televisió

Finalment, segons les dades de l’EGM-Baròmetre recollides pel CAC, les televisions generalistes d’àmbit estatal són les que van gaudir d’una major penetració a Catalunya l’any 2013 (59,7%), seguides de les temàtiques (37%), les d’àmbit nacional (28,3%) i finalment les locals (1,3%), cadenes que han patit una davallada molt important en els darrers anys. No obstant, TV3 va ser la cadena líder d’audiència, amb una quota de pantalla del 13,5%, molt per davant d’Antena 3 (10,9%), Telecinco (10,5%) i La1 (7,1%), segons les dades de Kantar Media. D’altra banda, l’Informe també destaca que l’any 2012 el 8,1% de la població catalana tenia accés a serveis de televisió de pagament.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2014): Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2012-2013.