Esteu aquí

Presència del cinema català en les plataformes de vídeo a la carta

Versió per imprimir

Versió PDF

Reinald Besalú
Anna Medrano
setembre 2015

Principals resultats de l’estudi:

  • Els films amb participació de productores catalanes produïts entre els anys 2009 i 2014 tenen una presència notable en les plataformes de vídeo a la carta analitzades, ja que el 52% hi són disponibles.
  • No obstant, aquesta presència relativament elevada s’explica sobretot pel catàleg de Filmin, on s’hi troba el 42,5% de la producció cinematogràfica del període. En canvi, només el 23% dels films catalans són presents en més d’una plataforma.
  • Wuaki, iTunes i Nubeox són les altres plataformes on el cinema català hi té una presència no residual, ja que totes elles allotgen més del 10% de tota la producció catalana del període 2009-2014.
  • En termes generals, en les plataformes estudiades s’hi detecta un augment de la presència de films catalans a mesura que el seu any de producció és més recent. L’excepció la trobem en els films produïts l’any 2014, amb una presència molt inferior que es pot explicar perquè es tracta de pel·lícules que encara no han acabat el seu cicle de distribució.
  • En termes generals, les produccions catalanes amb més capacitat per fer-se un lloc en les plataformes de vídeo a la carta són les produccions de ficció, amb una participació catalana no majoritària (menor del 50%), i produïdes en castellà o en altres llengües diferents del català. Això podria indicar que es tracta de films de pressupostos més elevats i amb una projecció internacional més gran.

 

 

1. Introducció i metodologia de recollida de les dades

Aquest estudi és una primera temptativa d’observar la presència del cinema català en les plataformes de vídeo a la carta disponibles a Catalunya. En un context en què aquests serveis cada vegada esdevenen més presents en les dietes de consum mediàtic dels espectadors, i en què s’està a l’expectativa per l’arribada de Netflix la propera tardor, ens semblava interessant realitzar aquesta panoràmica per tal de poder observar quin és el posicionament del cinema català en aquest entorn.

La recollida de dades s’ha realitzat fent una selecció de plataformes i acotant la recerca als films catalans produïts en el període 2009-2014. Les plataformes escollides han estat Filmin, Wuaki, iTunes, Nubeox, Yomvi, 400 films, Cineclick, Margenes, Mivideoclub i Total Channel. El buidatge s’ha realitzat durant el primer trimestre de 2015 i, en tots els casos, s’ha contemplat el grau de participació catalana, el gènere i la llengua original dels films per tal de poder fer classificacions en base a aquestes variables.

 

2. Dades generals

Dels 466 films catalans produïts entre els anys 2009 i 2014, el 52% estan disponibles en alguna de les plataformes estudiades, mentre que el 23% estan disponibles en més d’una plataforma. Així, tot i que en termes generals la presència de produccions catalanes és elevada, s’observa que la majoria tenen dificultats per fer-se un lloc en més d’una plataforma.

Si es desagreguen les xifres segons els anys de producció dels films, els produïts el 2012 són els que gaudeixen de major presència (el 67% estan disponibles en alguna de les plataformes i el 39% en més d’una). En canvi, només el 39% dels produïts l’any 2014 tenen presència en alguna de les plataformes. Aquesta xifra tan baixa, però, es pot atribuir, en part, al fet que aquests films encara no han acabat el cicle de distribució. És d’esperar, doncs, que en un futur aquest percentatge augmenti.

Font: elaboració pròpia

D’entre totes les plataformes estudiades de les quals s’ha pogut saber el volum del seu catàleg, aquella en la qual la presència de films catalans produïts entre 2009 i 2014 és més significativa és 400 Films (aquestes produccions suposen el 7,1% del seu catàleg), seguida de Filmin (3,5%) i Nubeox (2,1%). Ara bé, la plataforma on hi ha més presència absoluta de pel·lícules catalanes és, i amb gran diferència respecte de la resta, Filmin, servei on estan disponibles el 42,5% de tots els films catalans produïts entre 2009 i 2014. Wuaki, iTunes i Nubeox, al seu torn, allotgen entre un 10% i un 15% de tota la producció cinematogràfica catalana del període, mentre que Yomvi, 400 Films i Cineclick se situen per sota del 10%. Finalment, a Margenes, Mivideoclub i Total Channel la producció catalana hi té una presència marginal.

Nota: no es disposa de les dades del volum total del catàleg de Wuaki i iTunes
Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia

3. Dades segons el grau de participació catalana, el gènere i la llengua original dels films

3.1. Presència de films catalans a les plataformes segons el grau de participació de productores catalanes en la producció

L’Observatori de la Producció Audiovisual aplica una classificació pròpia per a avaluar el grau de participació catalana en els films. Així, la participació catalana es considera simbòlica si suposa menys d’un 16%, minoritària si se situa entre el 16% i el 30%, altament significativa quan oscil·la entre el 31%, i el 50% i majoritària quan supera aquest percentatge. Entre els anys 2009 i 2014, el 5,6% dels films produïts van tenir una participació simbòlica de productores catalanes, el 7,3% minoritària, el 6,9% altament significativa i el 80,3% majoritària.

Tenint en compte aquesta classificació, s’observa que la gran majoria de films catalans presents en les plataformes estudiades corresponen a produccions amb participació majoritària de productores catalanes. En canvi, en correspondència amb el baix nombre de films produïts d’aquest tipus, les pel·lícules amb participació altament significativa, minoritària i simbòlica tenen una presència molt menor en les plataformes analitzades, sense diferències significatives si es distingeix entre l’any de producció dels films.

Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia

Ara bé, si observem aquestes mateixes xifres en percentatge, és a dir, calculant quin percentatge del total de films catalans produïts de cada tipus són presents en les plataformes, es fa patent que aquells que aconsegueixen una major penetració són els que tenen una participació catalana altament significativa (el 75% dels quals estan disponibles en alguna plataforma), seguits dels que tenen una participació catalana simbòlica (amb un percentatge del 65,4%). En canvi, només el 48,7% dels films amb participació majoritària de productores catalanes tenen presència en les plataformes. Diferenciant-ho segons l’any de producció de les pel·lícules, s’observa també que el 100% dels films amb participació simbòlica de productores catalanes produïts els anys 2011 i 2012 estan disponibles en alguna plataforma, així com el 100% dels films amb participació altament significativa produïts els anys 2012 i 2013.

Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia

Finalment, si es diferencia entre les diverses plataformes analitzades, s’observa que en totes elles la majoria de films catalans que hi són presents corresponen a produccions amb participació majoritària d’empreses catalanes, a excepció de Total Channel (on hi ha una única producció minoritària) i Mivideoclub (on hi ha dues produccions simbòliques, davant d’una de majoritària).

Font: elaboració pròpia

3.2. Presència de films catalans a les plataformes segons el gènere

Observem que la majoria de films catalans produïts entre els anys 2009 i 2014 amb presència a les plataformes de vídeo a la carta són de ficció. De fet, la xifra dels films de ficció es manté superior a la dels documentals durant tots els anys, tot i que la diferència entre ambdós gèneres decau l’any 2014.

Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia

En termes relatius, els films de ficció també tenen una presència superior en les plataformes analitzades. Així, hi són disponibles el 59% de tots els films de ficció produïts entre 2009 i 2014, davant del 40% del total de documentals produïts. Desagregant-ho pels anys de producció dels films, es fa evident que només els documentals produïts l’any 2012 assoleixen una presència notable en les plataformes (més del 50% dels produïts aquell any hi són disponibles), mentre que la major part dels produïts la resta d’anys no hi tenen cabuda. Els films de ficció, en canvi, i especialment els produïts en el període 2012-2013, gaudeixen d’una presència força elevada, superior al 70%.

Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia

Des del punt de vista de les diferents plataformes, en coherència amb allò apuntat fins ara, comprovem que Filmin és la que ofereix un major nombre tant de documentals com de pel·lícules de ficció. La presència de documentals és molt escassa a la resta de plataformes i només destaquen Márgenes i Cineclick, les úniques on els documentals catalans igualen o superen els films de ficció. A Total Channel i Mivideoclub, en canvi, no s’ofereix cap documental català produït entre 2009 i 2014.

Font: elaboració pròpia

3.3. Presència de films catalans a les plataformes segons la llengua original

La llengua original dels films catalans produïts entre 2009 i 2014 presents a les plataformes estudiades és, principalment, el castellà. A molta distància, trobem el català i, a continuació, el conjunt de les altres llengües. A més, fixant-nos en els diferents anys de producció de les pel·lícules, observem que la llengua original catalana i castellana només assoleixen xifres equiparades de presència en les plataformes en la producció cinematogràfica de 2009, mentre que pel que fa als films produïts la resta d’anys la presència del castellà és sensiblement superior.

Font: elaboració pròpia

Nota: tot i que les produccions catalanes de 2009 presents en alguna plataforma són 31, la xifra que apareix al gràfic és de 32 perquè hi ha un film la llengua original del qual és tant el català com el castellà.
Font: elaboració pròpia

En termes relatius la situació precària del català encara es fa més evident: només el 42% dels films produïts en català en el període 2009-2014 són presents en alguna de les plataformes, davant del 55% dels produïts en altres llengües i el 58% dels produïts en castellà. Només en els films produïts l’any 2009 la presència de produccions originals en llengua catalana a les plataformes és equiparable a la de les produccions originals en castellà i superior a la de produccions en altres llengües.

Font: elaboració pròpia

Font: elaboració pròpia

Filmin és, novament, la plataforma amb una major quantitat de films catalans en tots els idiomes, malgrat que la quantitat de films catalans en llengua original castellana (102) és molt superior als films catalans en català (54) o en el conjunt de les altres llengües (44). Seguint amb aquesta tendència, els films catalans amb el castellà com a llengua original són majoritaris a totes les plataformes analitzades menys en el cas de Mivideoclub, amb una major presència de films en altres llengües, i de Cineclick, on el nombre de pel·lícules en castellà i en el global de les altres llengües és igual. Tot i així, cal assenyalar que la quantitat de produccions catalanes presents en ambdues plataformes és molt minoritària. Per últim, els films catalans que opten pel català com a llengua original tenen una presència més notòria a la plataforma 400 films, on representen el 25% del total de les produccions catalanes.

Font: elaboració pròpia

Arrel de l'estudi, el co-autor de l'estudi Reinald Besalú va ser entrevistat al programa l'Internauta, de Vilaweb (anar a l'entrevista) 29-01-2016