Esteu aquí

Les sèries televisives en el paisatge audiovisual de Catalunya

Versió per imprimir

juny 2008

L'Observatori de la Producció Audiovisual inicia la publicació periòdica de dossiers especialitzats sobre l’audiovisual amb aquest dedicat a les sèries de ficció a la televisió a Catalunya. En aquest dossier recollim opinions de professionals i analistes isituem la trajectòria recent de la programació d’aquest format televisiu a Catalunya i en el marc espanyol. També incloem una referència d’allò que es fa als Estats Units, capdavanters en aquest terreny. A més, publiquem un segon informe sobre el públic de les sèries catalanes i espanyoles de més audiència a Catalunya durant la temporada 2006-2007 -amb dades de Sofres- a fi i efecte d’ajudar a entendre algunes de les claus que envolten aquestes produccions audiovisuals.

En la història de la televisió, la programació d’espais de ficció ha tingut un protagonisme indiscutible, atesos els bons resultats d’audiència que sempre ha reportat a les cadenes. I tot i la complexitat cada vegada més gran per a confeccionar les graelles –a causa de l’increment de variables que cal tenir en compte- la seva importància estratègica es manté en termes semblants any rere any.

El cas del mercat espanyol de la televisió en obert, un dels més competitius d’Europa, n’ofereix una bona mostra. Durant el 2007, les cadenes generalistes van dedicar a la ficció un interval entre el 22% (Telecinco) i el 34% (Antena 3) del temps de programació, amb TVE1 i La Sexta (25%), Cuatro (28%) i TV3 (33%) entremig(dades de Sofres). L’aportació de la ficció a l’audiència total va oscil•lar entre el 33% a TV3 i la Sexta, i el 46% a Antena 3. Amb uns resultats a mig camí hi havia TVE1 (38%), Telecinco (39%) i Cuatro (43%). Tret de la televisió catalana, es tracta d’un rendiment d’audiència per damunt del temps de programació ocupat.

Cinc anys abans (2002), les xifres no eren massa diferents pel que fa a la programació de ficció. TV3 hi dedicava el 39% del temps d’emissió, per damunt de les generalistes espanyoles: Antena 3 (34%), TVE1 (27%) i Telecinco (25%). Quant a l’aportació a l’audiència, fou del 44% a Antena 3, per davant de TVE1 (38%), TV3 (32%) i Telecinco (30%), resultats inferiors, en el cas de les privades, als obtinguts el darrer any.

Ara bé, dins la programació de ficció, hi ha hagut un desplaçament notori del cinema cap a les sèries. Amb les xifres a la mà (EGEDA: Panaroma audiovisual 2007), es comprova que la major part de les cadenes han emprès aquest camí: augmenta la presència de sèries i s’estanca o redueix la programació de cinema. El cas més clar és el de Telecinco: va passar de programar 422 films el 2004 a 272 dos anys més tard. Durantel mateix període, Televisió de Catalunya va rebaixar lleugerament la programació de cinema, iTVEi Antena 3 van augmentar lleugerament la xifra.

L’increment de la presència de sèries en les graelles, en canvi, és un fet generalitzat en el paisatge televisiu de l’Estat espanyol dels darrers anys (EGEDA: Panorama audiovisual 2007), amb una excepció: Televisió de Catalunya. No obstant això, en aquest cas la reducció de l’any 2006 va afectar a les sèries de producció estrangera, mentre que als canals espanyolses va augmentar, sobretot, la presència d’aquestes sèries. Així mateix, cal afegir que, amb gairebé un 33% del total, TV3 va ser la cadena amb una proporció més elevada de participació de sèries autòctones (17, per 33 estrangeres), molt per damunt dels canals d’abast espanyol.

Les sèries -i de manera significativa les de producció nacional, a Catalunya- han esdevingutpeces cabdals del puzzle televisiu. No només per l’aportació a l’audiència, sinó també per la contribució a les estratègies tant d’imatge de les institucions televisives com de creació d’identitat col•lectiva i, evidentment, per la contribució a la vertebració i dinamització del sector de la producció audiovisual del país.