Esteu aquí

La ‘nova’ BBC: finançament estable i expansió controlada
Josep Gifreu - Professor emèrit de la UPF - OPA
16 gener 2017
Josep Gifreu
Professor emèrit de la UPF

La British Broadcasting Corporation (BBC) acaba de renovar la seva Carta Reial (Royal Charter) per onze anys més a partir d’1 de gener de 2017. Els temors sobre la seva continuïtat com a institució central del servei públic britànic de radiodifusió (“broadcasting”) s’han esvaït a partir de la publicació de la Charter a 15 de desembre de 2016, per bé que el govern conservador li ha imposat una severa reforma a través del nou òrgan regulador (l’Ofcom) i de les prerrogatives d’intervenció de l’executiu en certes àrees de decisió creativa i fins i tot editorial. No obstant, la BBC continuarà gaudint de la font principal de finançament que és el cànon sobre el televisor (“licence fee”) i d’una notable capacitat de producció separada (BBC Studios) i de comercialització interna i externa (BBC Worldwide).

La BBC és una de les grans institucions mundials dedicades a la creació, programació i distribució de notícies, de produccions audiovisuals i de serveis en línia. El prestigi de les seves prestacions a l’interior del Regne Unit troba la contrapartida a l’exterior amb la influència internacional de les seves filials BBC World News i BBC Worldwide. El caràcter públic de la corporació i la seva llegendària independència, la converteixen en una institució de servei públic única entre les grans corporacions del “broadcasting” (radiodifusió).

D’altra banda, la BBC és l’únic operador públic mundial amb un volum d’inversió en producció de continguts audiovisuals comparable als grans operadors privats: les dades del 2015 la situaven en tercer lloc amb 2.900 milions de dòlars (2,9) d’inversió en aquest àmbit, per darrera de Sky Europe (7,5) i de Netflix (4,9) i per davant d’Amazon (2,6), Discovery (2,5), HBO (2,0), ITV (1,6) o ProSiebenSat1 (1,1)[i].

Per això, en ocasió de la renovació de la concessió de la Carta de 2017, el futur de la BBC ha estat objecte de pressions de tota mena i d’una profunda revisió al Regne Unit, i ha desvetllat també un alt interès a tot Europa i arreu del món. La condició de servei públic i els nous reptes que ha d’afrontar la BBC en un context de dura competència nacional i internacional i de canvis radicals en la distribució i consum de continguts audiovisuals, han propiciat al Regne Unit un intens debat polític, cívic i professional sobre quin model de BBC calia repensar i consensuar per als pròxims anys.

BBC Charter 2017-2027

 

El resultat polític de la confrontació de models, avançat ja el maig de 2016 pel govern conservador en el Llibre Blanc, quedava definitivament establert en el text final de la nova Charter i del Framework Agreement (una mena de programa marc imposat pel govern) que l’acompanya. L’acord final entre les forces polítiques representa una reforma en profunditat de l’anterior BBC, sobretot en relació al model de regulació i de control extern (Ofcom i govern), al sistema de governança intern (BBC Board), a la independència editorial i creativa i a la seva capacitat de comercialització.

Els punts clau de la reforma respecte de l’anterior Charter (2007-2016) es poden resumir en els destacats en el quadre següent:

BBC: punts clau de la Charter 2017 i canvis respecte de la Charter 2007

Charter 2017

Charter 2007

Missió de la BBC

Definició en l’article 5: “The Mission of the BBC is to act in the public interest, serving all audiences through the provision of impartial, high-quality and distinctive output and services which inform, educate and entertain.”

Noti’s la menció específica de dos concepts nous I problemàtics: “impartial” i “distinctive”.

No hi ha menció específica de la “missió”. L’única menció és indirecta i és referida a la promoció de les seves finalitats publiques: “the BBC’s mission to inform, educate and entertain”.

Independència de la BBC

Proclamació en l’article 3(1):“The BBC must be independent in all matters concerning the fulfilment of its Mission and the promotion of the Public Purposes, particularly as regards editorial and creative decisions, the times and manner in which its output and services are supplied, and in the management of its affairs.”

Limitacions en l’article 3(2): Paragraph (1) is subject to any provision made by or under this Charter or the Framework Agreement or otherwise by law”.

La seva llibertat creativa es veurà afectada per l’avaluació de l’Ofcom sobre les propostes que impliquin canvis importants (“material changes”).

Proclamació en l’article 6(1): “The BBC shall be independent in all matters concerning the content of its output, the times and manner in which this is supplied, and in the management of its affairs.”

(Paràgraf (2), idèntic)

L’Ofcom, nou regulador

L’Ofcom és el nou regulador de la BBC. Per primera vegada en la seva història, la BBC tindrà un regulador extern. L’Ofcom farà efectiva la regulació, el seguiment i el control de la BBC a través de l’Operating Framework, que establirà requeriments i procediments en relació al compliment de la missió i les finalitats públiques, amb especial èmfasi en l’impacte sobre la competència. El Framework Agreement de 2017 estableix previsions extenses d’intervenció de l’Ofcom i del govern en el funcionament i rendiment de comptes de la BBC.

(Supressió del BBC Trust, fins ara l’òrgan regulador sobirà de la BBC. El Framework Agreement de 2006 establia els termes del  pacte entre la BBC i el govern i unes limitades funcions de supervisió de l’Ofcom sobre la BBC)-

El nou Consell (BBC Board)

Consell únic Integrat per 14 membres: un president i quatre membres no executius en representació de les quatre nacions nomenats pel govern, cinc membres no executius nomenats pel Consell de la BBC i quatre membres executius nomenats per la BBC, inclòs el director general Tony Hall (nomenat amb l’acord del govern).

(L’antic Executive Board, responsable del govern de la BBC, és substituït pel nou i únic Consell.)

 

Finançament

La taxa o cànon per tinença de televisor (licence fee) continuarà aportant el finançament principal de la BBC. La Charter preveu dos períodes de finançament (2017-2022 i 2022-2028), per als quals el secretari d’estat notificarà d’avançada el nivell de finançament   (“funding settlement”) de la BBC procedent del cànon.

El Framework Agreement estableix que el govern passarà a la BBC els fons procedents del cànon d’acord amb les previsions del Parlament.

Transparència i auditoria

El National Audit Office serà l’auditor del finançament i de l’optimització de recursos de la BBC. Els salaris superiors a 150.000 £ seran públics.

El BBC Trust assumeix les funcions d’auditoria.

Caràcter “distintiu” dels continguts (“distinctiveness”)

El caràcter “distintiu” dels continguts han d’inspirar la programació dels canals i serveis de la BBC. Definició: “distinctive output and services” means output and services, taken as a whole, that are substantially different to other comparable providers across each and every UK Public Service both in peak time and overall, and on television, radio and online, in terms of (a) the mix of different genres and output; (b) the quality of output; (c) the amount of original output produced in the UK; (d) the level of risk-taking, innovation, challenge and creative ambition; and (e) the range of audiences it serves”.

(Cap menció)

Producció i comercialització

El Framework Agreement preveu la regulació i control per part de l’Ofcom de les activitats comercials de la BBC a través de les diverses filials pròpies (o en aliança amb altres empreses). A les dues grans filials existents (BBC Worldwide Ltd i BBC Global News Ltd) s’hi afegeix explícitament la nova proposta de BBC Studioworks Ltd. Contra les previsions de la proposta inicial, l’Agreement estableix que cal continuar reservant el 25 % del temps d’emissió per a la producció independent.

La BBC com a tal (“the ‘core’ BBC”) no pot oferir serveis comercials, però pot exercir activitats comercials a través d’una o diverses empreses filials separades. Les decisions sobre aquestes empreses corresponien al BBC Trust.

 

Els directius de la BBC eren conscients dels canvis radicals que s’estan operant en el sector de la producció i distribució audiovisuals en un mercat global altament competitiu. Per això, en resposta a les consultes del Llibre Vert, la BBC Trust va elaborar el 2015 tres informes que acotaven la seva posició davant la renovació de la Charter amb una significativa reinterpretació de les sigles com a “British, Bold, Creative” (Britànica, Audaç, Creativa). El primer document  era de caràcter estratègic i el tercer responia a les preguntes de la consulta.

Font: Ofcom, PSB Annual Research Report 2016.

El segon informe (BBC Studios: Strengthening the BBC’s role in the creative industries) proposava una línia innovadora en ordre a potenciar l’explotació del capital creatiu i productiu de la BBC. Es tracta del projecte-estrella “BBC Studios”, una nova empresa dedicada a la producció de contiguts, separada de la BBC, però amb capital del grup i formant una estructura d’integració vertical, al mode d’operadors com ITV o de networks americanes com la Fox.

Els canvis principals en la seva estratègia de producció que la BBC proposava eren: transformar bona part de la unitat de producció interna en BBC Studios; permetre a BBC Studios produir programes per a la BBC i altres “broadcasters” del Regne Unit i internacionals; suprimir l’anterior garantia del 50 % d’hores dels canals de la BBC produïts per la corporació; garantir el dret a BBC Studios de produir les sèries que fins ara feia la BBC; revisar la quota del 25 % de producció independent per a BBC1 i BBC2; i obertura del 80 % de tota la programació dels canals de la BBC a la competència a fi d’estimular el talent, la creativitat i les narratives per als mercats globals. Per contra, continuaria en mans dels equips de la BBC la producció dels programes considerats directament de servei públic com: els informatius (BBC News) i els grans temes d’actualitat (Current Affairs), als quals també s’afegirien els esportius i els infantils.

La proposta de BBC Studios, formulada per la BBC el setembre de 2015, fou pactada a finals de 2015 amb l’associació de productors independents PACT (Producers Alliance for Cinema and Television), que representa  els interessos comercials de les companyies independents de televisió, cinema, continguts digitals i d’animació del Regne Unit. El govern féu un requeriment a l’Ofcom perquè es pronunciés sobre la proposta de BBC Studios, i l’òrgan regulador no hi posà cap impediment per bé que es reservava l’escrutini sobre l’impacte en la competència.

Font: BBC Worldwide annual review 2014

La comercialització de programes i produccions del grup BBC continuarà, com s’ha fet des de 1995, en mans de la subsidiària BBC Worldwide. És l’empresa del grup BBC que té per funció la comercialització a l’exterior dels programes de la BBC i d’altres programes britànics amb l’objecte d’obtenir ingressos suplementaris als procedents del cànon. Les últimes xifres disponibles corresponents a la temporada 2013/14, la BBC Worlwide aconseguí uns ingressos globals de 1.042,3 milions de lliures i un retorn a la BBC de 173,8 milions.

Mentre la continuïtat de la BBC i del grup BBC queda assegurada amb la nova Charter amb finançament públic almenys per onze anys més, la magnitud de les seves prestacions en els sectors de la creació, la innovació i la producció, així com la possible expansió de les seves activitats al Regne Unit i arreu del món, es veuran condicionades per les decisions restrictives o permissives del govern de torn i de l’Ofcom, el nou òrgan fiscalitzador.

Selecció de documents relacionats amb la renovació de la BBC Charter 2017:

Broadcasting. Copy of Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation. Desembre 2016.

Broadcasting. An Agreement Between Her Majesty’s Secretary of State for Culture, Media and Sport and the British Broadcasting Corporation. Desembre 2016.

DCMS, A  BBC for the future: a broadcaster of distinction. Llibre Blanc. Maig 2016.

DCMS. Green Paper:  BBC Charter Review. Public Consultation. Juliol-octubre 2015.

BBC Trust, BBC Studios: Strengthening the BBC’s role in the creative industries. 17-9-2015.