LA INDÚSTRIA DEL CINEMA A CATALUNYA 2014-2015

El dossier La indústria del  cinema a Catalunya es composa de dos informes, el de la Producció cinematogràfica a Catalunya 2014-2015 i el de L'exhibició de cinema a Catalunya 2014-2015, amb els quals pretenem donar continuïtat als treballs periòdics realitzats per l’Observatori de la Producció Audiovisual sobre aquesta temàtica. Els estudis es basen sobretot en les dades facilitades per l’Institut d’Empreses Culturals de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i es completa amb altres fonts complementàries per a les comparacions amb d’altres països. La metodologia que s’ha seguit és també la mateixa que en els informes precedents, per així facilitar les comparacions, que han de permetre avaluar la trajectòria del sector al llarg del temps.

INFORME SOBRE LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA A CATALUNYA 2014-2015

     Evolució de la producció de llargmetratges a Catalunya 2005-2015

INFORME SOBRE L'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA A CATALUNYA 2014-2015

     Evolució del nombre de films exhibits i estrenats a Catalunya 2005-2015